Algemene
Voorwaarden

MEETTIN OFFICES & MEETING ROOMS

Algemene Voorwaarden Meettin B.V. Website

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Meettin B.V.

Meettin B.V. en de aan Meettin B.V. gelieerde handelsnamen zijn eigenaar van en exploiteren de websites meettin.com. Door de website van Meettin B.V. te gebruiken en te bekijken, erkent u dat u deze Algemene Voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee akkoord gaat gebonden te zijn door de algemene voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving. Als u niet met deze algemene voorwaarden akkoord gaat, mag u deze website niet gebruiken. Wij mogen de algemene voorwaarden te allen tijde zonder kennisgeving aan u wijzigen en raden u daarom aan deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken om de algemene voorwaarden te bekijken. Door deze website te blijven gebruiken nadat er wijzigingen zijn gepubliceerd, gaat u met die wijzigingen akkoord, ongeacht of u de wijzigingen hebt gelezen.

Privacy

Lees ook ons privacybeleid, waaraan uw bezoek aan deze website is onderworpen en dat in de algemene voorwaarden is opgenomen.

Inhoud van de Website

Al het materiaal, met inbegrip van afbeeldingen, details, gegevens, illustraties, ontwerpen, pictogrammen, foto's, videoclips, tekst, software, graphics, scripts, logo's en ander materiaal dat deel uitmaakt van deze website (tezamen de "Inhoud" te noemen) is exclusief eigendom van de Meettin B.V. De Inhoud valt onder de bescherming van auteursrechten, handelsmerken, servicemerken, imago-uitingen en andere rechten van intellectuele of andere eigendom van de Meettin B.V.. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in de algemene voorwaarden worden verleend, zijn aan Meettin B.V. voorbehouden.

Alle handels- en servicemerken die op Meettin B.V. website voorkomen en die geen eigendom van Meettin B.V. zijn, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

Gebruik van de website; beperkingen

U mag deze Website en de Inhoud ervan alleen voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële doeleinden gebruiken. Ieder ander gebruik van de website of de inhoud ervan is streng verboden, met inbegrip van, zonder enige beperking, het wijzigen, verwijderen, wissen, verzenden, publiceren, distribueren, proxy-caching, uploaden, posten, herdistribueren, opnieuw in licentie geven, verkopen, dupliceren, opnieuw publiceren of op enige andere wijze verspreiden ervan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Meettin B.V of de eigenaar. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mag u geen framing-technieken gebruiken om handelsmerken of logo's van Meettin B.V. op te nemen, of metatags of andere verborgen tekst gebruiken. U mag geen koppeling naar de website maken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Het gebruik van spiders, robots en vergelijkbare hulpprogramma's voor het verzamelen of uitpakken van gegevens is uitdrukkelijk verboden.

U mag, uitsluitend voor uw privé-gebruik, een kopie van de inhoud die op de website wordt getoond weergeven en afdrukken en een kopie van inhoud die voor downloaden bedoeld is downloaden, maar u mag de inhoud op geen enkele manier wijzigen, waaronder mede begrepen wordt, zonder beperking, het verwijderen of wijzigen van kennisgevingen van auteursrechten of andere vormen van eigendom. Wanneer u materiaal kopieert of downloadt, worden daardoor geen rechten, inclusief eigendomsrechten, of belangen ten aanzien van de Inhoud aan u overgedragen.

Geen schepping van een dienstverhouding

De informatie die op deze website wordt aangeboden is gratis en alleen bedoeld ter informatie, en schept geen zakelijke of professionele dienstverhouding tussen u en Meettin B.V.

Online gedrag

U gaat ermee akkoord de website alleen voor wettige doeleinden te zullen gebruiken. Het is u verboden onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, hinderlijk, lasterlijk, vulgair, obsceen, godslasterlijk, haatdragend materiaal, of ander materiaal dat tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid zou kunnen leiden, naar of via de website te verzenden of hierop te plaatsen. Wij mogen de inhoud en elektronische berichtgeving van elke aard (met inbegrip van uw profiel, e-mailadres en andere gegevens) openbaar maken (1) om aan de wet, regels of verzoeken van overheidswege te voldoen; (2) als openbaarmaking noodzakelijk of aangewezen is voor het functioneren van de website; en (3) om de rechten en het eigendom van Meettin B.V. en uzelf te beschermen.

Nauwkeurigheid van de informatie

Meettin B.V. spant zich naar redelijkheid in nauwkeurige en actuele informatie te bieden, maar wij garanderen niet dat de informatie op deze website nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel en foutvrij is, noch dat de website virusvrij is. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor fouten of omissies op deze website. Hoewel wij te allen tijde zonder kennisgeving aan u de inhoud mogen aanpassen, de website mogen verbeteren en fouten en omissies mogen herstellen, zijn wij daartoe niet verplicht. Wij zullen proberen de informatie tijdig bij te werken maar zijn niet aansprakelijk voor onnauwkeurigheden. Alle gebruik dat u van de op deze website aangeboden informatie maakt, is geheel voor uw eigen risico en Meettin B.V. is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, winstderving of andere schade die uit uw gebruik van deze website voortvloeit.

Koppelingen naar websites van derden

Koppelingen op deze website kunnen naar services en websites leiden die niet door Meettin B.V. worden beheerd of geëxploiteerd. Wij bieden die koppelingen aan voor uw gemak en ter informatie. Een koppeling houdt geen goedkeuring in van de betreffende website of service. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor andere websites of services. Alle gebruik dat u maakt van een website of service waarmee u via een koppeling vanaf deze Website toegang toe krijgt, is geheel voor uw eigen risico.

Afwijzing van garanties; beperking van aansprakelijkheid

Deze website en de inhoud ervan worden door Meettin B.V. als zodanig en naar beschikbaarheid aangeboden, zonder enige uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende belofte of garantie. Meettin B.V. wijst uitdrukkelijk alle uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot stilzwijgende garantie met betrekking tot handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendomsrechten en het niet inbreuk maken op enigerlei recht.

In geen geval is Meettin B.V. jegens enige partij aansprakelijk voor vergoeding van directe, indirecte, aanvullende, incidentele, feitelijke of bijzondere schade, gevolgschade of schade van welke aard dan ook, noch voor verlies van gegevens, winst- of inkomstenderving, verlies van of schade aan eigendommen, bedrijfs onderbrekingen of verlies van programma’s of gegevens, voortkomend uit of in verband staand met deze website, websites of services waarmee u vanaf deze website een koppeling maakt of voor het kopiëren, weergeven of gebruiken ervan, ongeacht de juridische grondslag van de vordering, zelfs als Meettin B.V. op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade met inbegrip van, zonder enige beperking, schade die voortvloeit uit fouten, omissies, virussen, vertragingen of onderbrekingen in het functioneren van de dienst, ongeacht de reden ervan. Meettin B.V. is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze in verband staat met websites van derden, of de inhoud daarvan, waartoe u via koppelingen op deze website toegang verkrijgt, noch voor uw gebruik van deze website of uw gebruik van apparatuur of software in verband met deze website.

De wetgeving van bepaalde staten staat geen beperking van stilzwijgende garanties toe of uitsluiting of beperking van bepaalde soorten schadevergoeding. Als dergelijke wetgeving op u van toepassing is, kunnen sommige van de bovenstaande afwijzingen, uitsluitingen en beperkingen, of allemaal, niet op u van toepassing zijn, maar onze aansprakelijkheid blijft beperkt tot het wettelijke maximum

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord Meettin B.V. te vrijwaren tegen vorderingen, gerechtelijke procedures, eisen, verlies of schade (met inbegrip van honoraria en onkosten van advocaten) van derden die voortkomen uit of in verband staan met inbreuk op deze algemene voorwaarden door u of die voortkomen uit of in verband staan met uw gebruik van de website of inbreuk door u op rechten van derden.

Verhaal wegens inbreuk

Meettin B.V. behoudt zich alle rechtsmiddelen voor in verband met inbreuk op deze algemene voorwaarden met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het recht toegang vanaf een bepaald IP-adres te blokkeren

Feedback en andere suggesties

Alle feedback, ideeën en andere suggesties die u via deze website doorgeeft, zullen als niet-vertrouwelijk en niet uw eigendom worden beschouwd en mogen door Meettin B.V. voor ongeacht welk doel openbaar worden gemaakt of gebruikt zonder enige verplichting tot vergoeding aan u. Alle persoonsgegevens die aan Meettin B.V. worden verstrekt, zullen in overeenstemming met ons Privacybeleid worden behandeld.

Toepasselijk recht; exclusieve jurisdictie

Deze website en de inhoud ervan worden uitsluitend getoond met het doel services van Meettin B.V. te promoten die in Nederland beschikbaar zijn. Deze website wordt beheerd en geëxploiteerd door de Meettin B.V. vanuit haar kantoor in Naarden, Nederland. U bent ervoor verantwoordelijk de wetten van het rechtsgebied van waaruit u toegang tot deze website hebt na te leven, en u gaat ermee akkoord dat u geen toegang tot de informatie op deze website zult verkrijgen of die informatie gebruiken met schending van die wetten. Deze algemene voorwaarden en uw gebruik van deze website zijn onderworpen aan de wetten opgenomen in het Nederlands recht, ongeacht bepalingen van conflicterend recht.

Beslechting van geschillen

Vorderingen of geschillen in verband met deze algemene voorwaarden of deze website, worden beslecht door middel van arbitrage in overeenstemming met de op dat moment geldende wetten van het Nederlands recht. De plaats van arbitrage is Amsterdam, Nederland. De uitspraak van de rechter is bindend voor de partijen. Voor zover maximaal toegestaan onder het toepasselijke recht mag geen geval van arbitrage middels een collectieve arbitrageprocedure of anderszins worden gevoegd bij een ander geval waarbij een partij betrokken is die aan deze algemene voorwaarden is onderworpen.

Annulering van reservering

U kunt uw reservering kostenloos tot 24 uur voor de start van uw reservering annuleren. Na 24 uur van te voren brengen wij 50% van het totale bedrag van uw reservering in rekening.

Diversen

Indien te eniger tijd wordt vastgesteld dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar is, heeft dat geen gevolgen voor de rest van deze algemene voorwaarden. Ongeacht wetgeving in strijd met het navolgende moeten (rechts)vorderingen die voortvloeien uit of in verband staan met het gebruik van deze website of deze algemene voorwaarden worden ingediend binnen een (1) jaar na het ontstaan van de (rechts)vordering, of deze zijn voor altijd uitgesloten. De paragraaftitels in deze algemene voorwaarden zijn slechts bedoeld voor uw gemak en hebben geen wettelijke of contractuele betekenis.

Contact opnemen

Als u opmerkingen of vragen hebt met betrekking tot de website, kunt u deze sturen naar hello@meettin.com.